Od 2017 r. łagodniejsze przepisy o wycince drzew

Dnia 01 stycznia 2017 r. weszły w życie zmiany w ustawie o ochronie przyrody, które w sposób istotny ułatwiają usuwanie drzew i krzewów z nieruchomości – zwłaszcza należących do osób fizycznych.

Bez zezwolenia – znacznie więcej

Zgodnie ze znowelizowaną ustawą, decyzja wójta, burmistrza lub prezydenta miasta nie będzie już konieczna dla:

  • usuwania krzewów rosnących w skupisku o powierzchni do 25 m2,
  • drzew, których obwód pnia na wysokości 130 cm nie przekracza:
    a) 100 cm – w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
    b) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew;
  • drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej – niezależnie od ich wielkości i wieku,
  • drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego.

Powyższe zmiany są korzystne zwłaszcza dla osób fizycznych, które usuwają drzewa z własnych nieruchomości w celach niezwiązanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Ustawodawca uwolnił jednak od obowiązku uzyskania pozwolenia wyłącznie osoby fizyczne będące właścicielem nieruchomości, co oznacza że ułatwienia nie dotyczą innych form władania – np. użytkowania wieczystego.  Podkreślić należy przy tym, iż wyłączenie z obowiązku uzyskania pozwolenia na wycinkę, powoduje również wyłączenie spod reżimu opłat za usunięcie drzew i krzewów. W przypadku braku obowiązku uzyskania zezwolenia, nie jest również możliwe nałożenie obowiązku dokonania nasadzeń zastępczych.

Nowe zasady dot opłat

Regulacja opłat również została nieco zmieniona. Nowa regulacja opłat uzależnia ich wysokość jedynie od obwodu drzewa i powierzchni usuwanych krzewów. Zrezygnowano ze współczynników uzależnionych od lokalizacji usuwanych roślin.

Maksymalna stawka opłaty za centymetr obwodu drzewa lub metr kwadratowy powierzchni krzewów będzie jednolita, niezależnie od wielkości drzewa lub powierzchni krzewów i wyniesie 500 zł. Rady gmin będą uprawnione do określenia wysokości opłat, a do czasu wydania stosownych uchwał, zastosowanie znajdzie stawka maksymalna.

Wprowadzono obwody drzew uzasadniające zwolnienie z opłaty dla roślin usuwanych w celu przywrócenia zastosowania gruntów innego niż rolnicze – zgodnego z planem miejscowym – odpowiednio do 120 cm – w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego, oraz do 80 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew. Obwód ten mierzony ma być na wysokości 130 cm. Dla krzewów w takom przypadku, bez opłaty można będzie usunąć je z powierzchni do 50 m2.

 

 

© 2017, Łukasz Gilewicz. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie za zgodą Autora, z podaniem źródła. Wszelkie informacje zawarte w artykułach nie stanowią porady prawnej, a jedynie pogląd autora. Kancelaria Radcy Prawnego Łukasz Gilewicz nie ponosi odpowiedzialności za ich zastosowanie. Udzielenie porady prawnej lub wydanie opinii prawnej wymaga zapoznania się z indywidualną sprawą. W celu uzyskania porady prawnej lub opinii prawnej, prosimy o kontakt z Kancelarią.

Łukasz Gilewicz
Sprawdź na