Chcesz wyciąć drzewo? Uważaj na nowe przepisy!!!

Wycinasz drzewo? Potrzebne zezwolenie na usunięcie drzewa!

Podobno każdy prawdziwy mężczyzna powinien posadzić drzewo. Drzewo raz posadzone podlega jednak ochronie prawnej, a jego wycinka nie może odbyć się bez zezwolenia. Co zatem należy zrobić, aby legalnie pozbyć się drzewa z własnej posesji?

28.08.2015 r., weszły w życie nowe przepisy dotyczące wycinki drzew. Stanowią one wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który zakwestionował restrykcyjny i niejasny charakter dotychczasowych zasad dotyczących usuwania drzew.

Nowe przepisy pozostawiają generalną zasadę mówiącą, że na wycinkę (a właściwie każde „usunięcie drzewa z nieruchomości” konieczne jest uzyskanie zezwolenia w postaci decyzji administracyjnej wydawanej przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. To samo dotyczy usuwania krzewów.

Liczy się obwód, a nie wiek

Najważniejszą chyba dla „przeciętnego Kowalskiego” zmianą jest nowa regulacja dotycząca tego, jakie drzewa wycinać można bez zezwolenia. Dotychczasowe przepisy nakazywały uzyskanie pozwolenia na usunięcie drzew w wieku powyżej 10 lat. Cały problem polegał na tym, że nawet specjaliści nie są w stanie określić wieku drzewa bez przeprowadzenia badań naruszających roślinę (np. ścięcie drzewa, czy też specjalne odwierty w pniu). Zatem przysłowiowy „zwykły Kowalski”, chcąc wyciąć drzewo narażony był na dość duże ryzyko błędnego oszacowania wieku drzewa.

Obecnie, przepisy znacznie uproszczono. Zezwolenie na usunięcie drzewa potrzebne jest w przypadku drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:

– 35 cm – w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,

– 25 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Z pewnością dokonanie stosownego pomiaru średnicy będzie obecnie łatwiejsze, niż szacowanie wieku drzewa.

Nasadzenia zastępcze lub przesadzenie drzewa lub krzewu

Wskazać należy, iż decyzja o zezwoleniu na usunięcie drzewa lub krzewu może uzależniać wydanie zezwolenia od dokonania nasadzeń zastępczych lub przesadzenia drzewa. W takim przypadku, w decyzji określa się szczegółowo parametry takich nasadzeń, z tym że ilość drzew nasadzanych nie może być mniejsza, niż ilość drzew usuwanych.

Wycinasz drzewo? Słono zapłacisz…

Za usunięcie drzewa lub krzewu pobiera się opłaty administracyjne. Mechanizm nakładania opłat pozostaje zasadniczo niezmieniony. Jeśli w decyzji uzależnia się wydanie zezwolenia od przeprowadzenia nasadzeń zastępczych lub przesadzenia drzewa, odracza się uiszczenie opłaty na okres 3 lat. Jeśli drzewo przeżyje ten okres, opłatę umarza się. Opłata podlega umorzeniu również, jeśli drzewa nie zachowały żywotności z przyczyn niezależnych od posiadacza nieruchomości. Obecnie, jeśli żywotność utraciły tylko niektóre drzewa, opłata należna jest jedynie w proporcji do tych drzew, które obumarły.

Nowe przepisy obniżyły maksymalne stawki opłat za usunięcie drzew:

Stawki opłat za usuwanie drzew nie mogą przekraczać za jeden centymetr obwodu pnia mierzonego na wysokości 130 cm:

1) 97,88 zł – w przypadku obwodu pnia wynoszącego do 25 cm;

2) 342,56 zł – w przypadku obwodu pnia wynoszącego od 26 do 50 cm;

3) 648,42 zł – w przypadku obwodu pnia wynoszącego od 51 do 100 cm;

4) 763,77 zł – w przypadku obwodu pnia wynoszącego od 101 do 200 cm;

5) 681,63 zł – w przypadku obwodu pnia wynoszącego od 201 do 300 cm;

6) 542,26 zł – w przypadku obwodu pnia wynoszącego od 301 do 500 cm;

7) 376,07 zł – w przypadku obwodu pnia wynoszącego powyżej 500 cm.

Opłat nie nalicza się w odniesieniu do wymienionych w ustawie sytuacji – m.in. w odniesieniu do drzew, na usunięcie których nie jest wymagane zezwolenie, drzew usuwanych przez osoby fizyczne na cele niezwiązane z działalnością gospodarczą. Ważną nowością jest możliwość usunięcia bez opłaty drzew, których obwód pnia mierzony na wysokości 130 cm nie przekracza:

a) 75 cm – w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,

b) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew

– w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego lub do innego użytkowania zgodnego z przeznaczeniem terenu, określonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Chodzi tu przede wszystkim o tzw. samosiejki na terenach rolnych.

Złomy i wywroty bez pozwolenia

Istotną nowością jest zwolnienie z obowiązku uzyskania zezwolenia dla drzew, które zostały powalone w wyniku procesów naturalnych lub katastrof (złomy lub wywroty). Jeśli jednak drzewo takie usuwa podmiot inny, niż służby wymienione w ustawie (np. wojsko, straż pożarna, zarządcy dróg, zarządcy infrastruktury kolejowej, właściciele urządzeń przesyłowych), wówczas usunięcie drzewa wymaga bezwzględnie przeprowadzenia oględzin przez przedstawiciela wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Z oględzin takich sporządza się protokół zawierający m.in. fotografie powalonego drzewa.

Surowe kary za brak pozwolenia

Za usunięcie drzewa lub krzewu bez zezwolenia, a także za usunięcie drzewa lub krzewu bez zgody posiadacza nieruchomości, zniszczenie lub uszkodzenie drzewa lub krzewu, nakłada się karę pieniężną w wysokości dwukrotności opłaty za usunięcie tego drzewa lub krzewu. W przypadku usunięcia drzewa lub krzewu obumarłego albo nierokującego szansy na przeżycie, złomu lub wywrotu, wysokość administracyjnej kary pieniężnej obniża się o 50%. Kary przedawniają się z upływem 5 lat od usunięcia drzewa lub krzewu. W szczególnych sytuacjach, ze względu na trudną sytuację materialną, część kary może zostać umorzona.

Jak mawiał klasyk: „prawdziwego mężczyznę poznaje się nie po tym, jak zaczyna, ale po tym, jak kończy…”. Zanim usuniesz drzewo, warto zapytać o poradę radcę prawnego.

© 2015, Łukasz Gilewicz. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie za zgodą Autora, z podaniem źródła. Wszelkie informacje zawarte w artykułach nie stanowią porady prawnej, a jedynie pogląd autora. Kancelaria Radcy Prawnego Łukasz Gilewicz nie ponosi odpowiedzialności za ich zastosowanie. Udzielenie porady prawnej lub wydanie opinii prawnej wymaga zapoznania się z indywidualną sprawą. W celu uzyskania porady prawnej lub opinii prawnej, prosimy o kontakt z Kancelarią.

Łukasz Gilewicz
Sprawdź na