202211.25
0

Czy wspólnoty mieszkaniowe składają oświadczenie odbiorcy uprawnionego żeby korzystać z maksymalnych cen energii?

W ostatnich dniach spotykam się z pytaniami od zarządców nieruchomości i wspólnot mieszkaniowych, dotyczących tego, czy wspólnoty mieszkaniowe jako odbiorcy energii muszą – podobnie jak przedsiębiorcy składać do przedsiębiorstwa energetycznego specjalne oświadczenie odbiorcy uprawnionego, aby korzystać z maksymalnych cen energii elektrycznej.

Chodzi tu o oświadczenia, o jakich mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku (czyli ustawy o maksymalnych cenach energii).

Przypomnę, że kwestia rozwiązań ochronnych dla odbiorców energii elektrycznej uregulowana została w dwóch ustawach:

ustawie o limicie zużycia energii dla gospodarstw domowych – 2000 kWh  – i zamrożeniu cen energii (ustawa z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej).

wspomnianej ustawie o cenach maksymalnych (ustawa z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku),

Pierwsza z ustaw dotyczy podmiotów które są odbiorcą końcowym energii (więc zużywają energię na własne potrzeby), ale dokonujący zakupu energii elektrycznej w celu jej zużycia na potrzeby:

a) gospodarstw domowych,

b) pomieszczeń gospodarczych związanych z prowadzeniem gospodarstw domowych, o ile nie jest w nich wykonywana działalność gospodarcza,

c) lokali o charakterze zbiorowego mieszkania, o ile nie jest w nich wykonywana działalność gospodarcza,

d) mieszkań rotacyjnych, mieszkań pracowników placówek dyplomatycznych i pracowników zagranicznych przedstawicielstw,

e) domów letniskowych, domów kempingowych i altan działkowych w rodzinnych ogrodach działkowych, w których nie jest wykonywana działalność gospodarcza oraz administracji rodzinnego ogrodu działkowego – w przypadkach wspólnego pomiaru,

f) oświetlenia w budynkach mieszkalnych,

g) zasilania dźwigów w budynkach mieszkalnych,

h) węzłów cieplnych i hydroforni, będących w zarządzie administracji domów mieszkalnych,

i) garaży, w których nie jest wykonywana działalność gospodarcza;

Druga z ustaw dotyczy m. in. mikro-, małych i średnich przedsiębiorców,  gmin i niektórych szczególnie wrażliwych odbiorców – w pełnym zakresie zużycia energii, oraz podmiotów wskazanych powyżej (których dotyczy pierwsza z ustaw – o limicie zużycia energii) – w przypadku przekroczenia limitu zużycia energii 2000 KWh (oraz w niektórych przypadkach 2600 KWh oraz 3000 KWh).

Oświadczenie wymagane jest tylko w przypadku określonym w drugiej z ustaw – ale nie dotyczą zużycia energii na potrzeby gospodarstw domowych i przez podmioty o jakich mowa w pierwszej z ustaw.

Zatem, wspólnoty mieszkaniowe co do zasady nie muszą składać oświadczeń odbiorcy uprawnionego.

Problematyczna jest zaś sytuacja, gdy wspólnota mieszkaniowa ustanowiona została w budynku mieszkalno-usługowym, ponieważ pojęcie odbiorcy uprawnionego w zakresie oświetlenia, zasilania dźwigów dla części wspólnych nieruchomości obejmuje wyłącznie budynki mieszkalne, nie zaś mieszkalno-usługowe.

Ustawa zaś nie reguluje w ogóle przypadku mieszanego użytku lokali. Mowa jest o dokonywania zakupu energii w celu jej zużycia na potrzeby określone w ustawie (wyłączające co do zasady prowadzenie działalności gospodarczej). Rozwiązaniem może tu być rozliczenie zużycia energii w proporcji zgodnej z udziałami nieruchomości wspólnej, albowiem w ten sposób zazwyczaj rozliczane są koszty energii elektrycznej dla części wspólnych. Wydaje się jednak, że w odniesieniu do energii zużytej poza celem mieszkaniowym, niemożliwe będzie skorzystanie z preferencji określonych w opisywanych ustawach.

© 2022 – 2023, Łukasz Gilewicz. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie za zgodą Autora, z podaniem źródła. Wszelkie informacje zawarte w artykułach nie stanowią porady prawnej, a jedynie pogląd autora. Kancelaria Radcy Prawnego Łukasz Gilewicz nie ponosi odpowiedzialności za ich zastosowanie. Udzielenie porady prawnej lub wydanie opinii prawnej wymaga zapoznania się z indywidualną sprawą. W celu uzyskania porady prawnej lub opinii prawnej, prosimy o kontakt z Kancelarią.

Łukasz Gilewicz
Sprawdź na