Ochrona podwykonawcy robót budowlanych

Od dnia 01 czerwca 2017 r. w nowy sposób uregulowana została ochrona podwykonawcy robót budowlanych, a konkretnie ochrona wynagrodzenia podwykonawcy.

Ochrona podwykonawcy – dotychczasowe wątpliwości

Warto przypomnieć, że dotychczas regulacja art. 647 (1) kodeksu cywilnego, powodowała wiele wątpliwości w orzecznictwie sądów, zaś ochrona podwykonawcy była niekiedy trudna do zrealizowania (więcej o dotychczasowych przepisach tutaj). Rozbieżności w orzecznictwie dotyczyły przede wszystkim tego, jaki zakres świadomości inwestora co do obecności podwykonawcy na budowie, powodował odpowiedzialność inwestora za wynagrodzenie podwykonawcy.

Nowa regulacja art. 647 (1) kodeksu cywilnego, rozwiewa dotychczasowe wątpliwości, doprecyzowując zasady odpowiedzialności.

Zgłoszenia dokona również podwykonawca

Zgodnie z aktualnym brzmieniem przepisu, warunkiem odpowiedzialności inwestora za wynagrodzenie podwykonawcy jest zgłoszenie inwestorowi przez wykonawcę lub podwykonawcę szczegółowego przedmiotu robót, które to powinno nastąpić przed rozpoczęciem ich wykonywania. Podkreślić należy, iż obecnie zgłoszenia dokonać może również sam podwykonawca. Zgłoszenie może być zastąpione przez wskazanie osoby podwykonawcy oraz przedmiotu wykonywanych przezeń robót już w umowie o roboty budowlane zawartej między inwestorem a wykonawcą. Wskazanie takie jest możliwe tylko w umowie zawartej w formie pisemnej.

Możliwy sprzeciw inwestora

W przypadku doręczenia inwestorowi zgłoszenia, ma on 30 dni na zgłoszenie sprzeciwu, który złożyć należy zarówno wykonawcy jak i podwykonawcy. W razie skutecznego złożenia zgłoszenia, odpowiedzialność inwestora nie powstanie.
Podkreślić należy, iż zarówno zgłoszenie, jak i sprzeciw wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Limity odpowiedzialności

Ustanowiono również limity odpowiedzialności inwestora za wynagrodzenie należne podwykonawcy. Odpowiedzialność ta ograniczona nie może przekraczać:
– wysokości wynagrodzenia podwykonawcy określonego w umowie między wykonawcą a podwykonawcą za określone prace,
– wysokości wynagrodzenia wykonawcy określonego w umowie między inwestorem a wykonawcą za określone prace.
Opisane zasady stosuje się również do dalszych podwykonawców.

Obligatoryjne stosowanie

Podkreślić należy, że powyżej opisane zasady mają charakter obligatoryjny i nie mogą być zmienione przez strony umowy o roboty budowlane, czy też umowy podwykonawczej. Postanowienia umowne sprzeczne z tymi regułami, są nieważne z mocy prawa.
Znajomość powyższych zasad jest kluczowa tak dla inwestorów, jak i wykonawców oraz podwykonawców. Ochrona interesów poszczególnych uczestników procesu budowlanego wymaga dostosowania zapisów stosowanych umów o roboty budowlane.
W celu uzyskania dodatkowych informacji w powyższym zakresie, zapraszamy do kontaktu z Kancelarią.

 

© 2017, Łukasz Gilewicz. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie za zgodą Autora, z podaniem źródła. Wszelkie informacje zawarte w artykułach nie stanowią porady prawnej, a jedynie pogląd autora. Kancelaria Radcy Prawnego Łukasz Gilewicz nie ponosi odpowiedzialności za ich zastosowanie. Udzielenie porady prawnej lub wydanie opinii prawnej wymaga zapoznania się z indywidualną sprawą. W celu uzyskania porady prawnej lub opinii prawnej, prosimy o kontakt z Kancelarią.

Łukasz Gilewicz
Sprawdź na