Ostatni taki Śledzik…

Ostatni taki Śledzik…

Ostatki, czy też jak niektórzy wolą podkoziołek w tym roku przyniesie coś więcej niż koniec karnawału.

Mówi się, że rybka musi pływać, jednak co ma to wspólnego z prowadzeniem biznesu i zatrudnianiem pracowników?

Otóż teoretycznie już od 21 lutego 2023 r. Pracodawca ma możliwość prowadzenia kontroli trzeźwości pracowników. Dlaczego teoretycznie?

Wymagane jest odpowiednie, wcześniejsze poinformowanie pracowników!

Z dniem 21 lutego 2023 r. weszła w życie część z głośno planowanych i komentowanych zmian w Kodeksie pracy. Pracodawca będzie mieć możliwość badania trzeźwości podwładnych. Jednak, czy zawsze i każdego z pracowników?

Pracodawca może wprowadzić kontrolę trzeźwości pracowników, jednak jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia ochrony życia i zdrowia pracowników lub innych osób lub ochrony mienia, (nie każdy pracownik będzie mógł zostać poddany kontroli), oczywiście kontrola nie może naruszać godności oraz innych dóbr osobistych pracownika (nie każdego pracownika pracodawca będzie mógł skontrolować).

Wprowadzenie kontroli trzeźwości musi poprzedzić zawiadomienie:

– jaką grupę lub grupy pracowników zostaną objęte kontrolą trzeźwości, (kierowcy, osoby korzystające z samochodów służbowych itd.),

– sposób przeprowadzania kontroli trzeźwości, w tym rodzaj urządzenia wykorzystywanego do kontroli,

– czas i częstotliwość jej przeprowadzania.

Powyższe informacje muszą zostać ustalone w układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie pracy albo w obwieszczeniu, jeżeli pracodawca nie jest objęty układem zbiorowym pracy lub nie jest obowiązany do ustalenia regulaminu pracy, jednocześnie o wprowadzeniu kontroli trzeźwości, pracodawca informuje pracowników w sposób przyjęty u danego pracodawcy nie później niż 2 tygodnie przed rozpoczęciem jej przeprowadzania.

W najbliższym czasie powinny zostać wprowadzone przepisy wykonawcze ustalające szczegółowe obwarowania dotyczące kontroli trzeźwości.

Zmiany do Kodeksu Pracy regulują kwestię informacji jakie mają być przechowywane w związku z kontrolą trzeźwości, w tym czas przechowywania stosownych informacji.

Pracodawca, gdy zdecyduje się na wprowadzenie kontroli trzeźwości  ma obowiązek przed dopuszczeniem pracownika do pracy przekazać mu informacje o sposobie przeprowadzania kontroli trzeźwości, w tym rodzaj urządzenia wykorzystywanego do kontroli, czas i częstotliwość jej przeprowadzania, powyższe powinno zostać przekazane w postaci papierowej lub elektronicznej.

Pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika, jeżeli kontrola trzeźwości wykażę obecność alkoholu w organizmie pracownika. Oczywiście należy pracownikowi przedstawić informację dotyczącą podstawy niedopuszczenia do pracy.

Zmiany w przepisach umożliwiają również, aby na żądanie pracodawcy lub pracownika niedopuszczonego do pracy badanie stanu trzeźwości pracownika przeprowadza uprawniony organ powołany do ochrony porządku publicznego.

Wprowadzona kontrola trzeźwości będzie mieć odpowiednie zastosowanie również do pracodawców organizujących pracę wykonywaną przez osoby fizyczne na innej podstawie niż stosunek pracy oraz osoby fizyczne prowadzące na własny rachunek działalność gospodarczą, a także do osób fizycznych wykonujących pracę na innej podstawie niż stosunek pracy oraz osób fizycznych prowadzących na własny rachunek działalność gospodarczą, których praca jest organizowana przez tych pracodawców.

© 2023, Łukasz Gilewicz. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie za zgodą Autora, z podaniem źródła. Wszelkie informacje zawarte w artykułach nie stanowią porady prawnej, a jedynie pogląd autora. Kancelaria Radcy Prawnego Łukasz Gilewicz nie ponosi odpowiedzialności za ich zastosowanie. Udzielenie porady prawnej lub wydanie opinii prawnej wymaga zapoznania się z indywidualną sprawą. W celu uzyskania porady prawnej lub opinii prawnej, prosimy o kontakt z Kancelarią.