Sprzedałeś auto? Powiadom ubezpieczyciela!

Sprzedaż samochodu to dość poważna transakcja, nie tylko ze względu na jej wartość, ale również z uwagi na obowiązki, jakie wynikają z tego faktu dla sprzedającego.

Zawiadom ubezpieczyciela!

Sprzedaż pojazdu powoduje, przede wszystkim obowiązek zawiadomienia ubezpieczyciela OC pojazdu. Zgodnie z przepisami ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, każdy pojazd mechaniczny powinien posiadać obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu.

Zgodnie z przepisami ustawy, zbycie pojazdu (np. sprzedaż lub darowanie go), powoduje przeniesienie praw z polisy OC na nabywcę.

W razie przejścia lub przeniesienia prawa własności pojazdu mechanicznego, którego posiadacz zawarł umowę ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, na posiadacza pojazdu, na którego przeszło lub zostało przeniesione prawo własności, przechodzą prawa i obowiązki poprzedniego posiadacza wynikające z tej umowy. Umowa ubezpieczenia OC ulega rozwiązaniu z upływem okresu, na który została zawarta, chyba że posiadacz, na którego przeszło lub zostało przeniesione prawo własności, wypowie ją na piśmie.

Wydawać by się mogło, że z chwilą sprzedaży pojazdu, dla sprzedającego kończy się więź prawna z ubezpieczycielem. Nic bardziej mylnego. Przepisy nakazują bowiem nie tylko kupującemu skontaktować się z ubezpieczycielem celem przekalkulowania składku lub wypowiedzenia umowy. Podobny obowiązek nakładają na sprzedającego.

Posiadacz pojazdu mechanicznego, który przeniósł prawo własności tego pojazdu, jest obowiązany do przekazania posiadaczowi, na którego przeniesiono prawo własności pojazdu, potwierdzenia zawarcia umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych oraz do powiadomienia na piśmie zakładu ubezpieczeń, w terminie 14 dni od dnia przeniesienia prawa własności pojazdu, o fakcie przeniesienia prawa własności tego pojazdu i o danych posiadacza, na którego przeniesiono prawo własności pojazdu.

Dane posiadacza, o których mowa w ust. 1, obejmują:

1) imię, nazwisko, adres zamieszkania i numer PESEL, o ile został nadany lub
2) nazwę, siedzibę i numer REGON.

Inaczej zapłacisz…

Jakie są konsekwencje zaniedbania obowiązku informacyjnego? Mogą one być bardzo dotkliwe. Zgodnie z przepisami ustawy, w jeśli sprzedający nie zawiadomi ubezpieczyciela o sprzedaży pojazdu i danych nowego właściciela, ponosi odpowiedzialność za zapłatę składki przez kolejnego właściciela aż do czasu, kiedy spełni swój obowiązek informacyjny.

Posiadacz pojazdu mechanicznego, na którego przeniesiono prawo własności pojazdu ponosi odpowiedzialność wobec zakładu ubezpieczeń za zapłatę składki należnej za okres od dnia, w którym nastąpiło przeniesienie na niego prawa własności pojazdu. Posiadacz pojazdu mechanicznego, który przeniósł prawo własności tego pojazdu, ponosi solidarną odpowiedzialność z posiadaczem pojazdu, na którego przeniesiono prawo własności pojazdu, za zapłatę składki należnej zakładowi ubezpieczeń za okres od dnia przeniesienia prawa własności do dnia powiadomienia przez niego zakładu ubezpieczeń o okolicznościach, o których mowa w ust. 1.

Co to oznacza dla sprzedającego? Ubezpieczyciel będzie mógł domagać się zapłaty składki za okres po sprzedaży pojazdu wedle swego wyboru od nabywcy lub sprzedawcy. Dla sprzedającego może to być bardzo ryzykowne i skutkować zobowiązaniem dalece wyższym, niż to, co wynika z polisy sprzedającego.  Warto tu posłużyć się przykładem:

Emeryt, posiadający wszystkie najkorzystniejsze zniżki z tytułu bezszkodowej jazdy oraz kontynuacji ubezpieczenia, sprzedaje swój duży i luksusowy pojazd 19-letniemu studentowi. Składki sprzedającego były bardzo niskie (np. 500 zł). Nabywca jednak, nie posiada żadnych zniżek, a z uwagi na młody wiek oraz mały staż  jako kierowca – obciążony jest zwyżkami. Składka należna od niego to np. 3000 zł. Emeryt nie zawiadomił o sprzedaży pojazdu ubezpieczyciela, zaś nabywca nie opłacił składki. Ubezpieczyciel może więc pozwać sprzedawcę o kwotę znacznie przewyższającą składki, jakie ten musiałby zapłacić, gdyby nie sprzedał pojazdu.

Formalności są istotne!

W praktyce tego rodzaju pozwy spotyka się dość często. Sam spotkałem się kilkakrotnie z sytuacją, gdzie ubezpieczyciel domagał się składki od sprzedającego, pomimo że poinformował on ubezpieczyciela o zbyciu pojazdu. Dlatego, warto dochować w tym przypadku ścisłego formalizmu i zawiadomienie sformułować w formie pisemnej, doręczając je ubezpieczycielowi za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Wówczas, w razie sporu nie udowodnienie wypełnienia swoich obowiązków nie będzie kłopotliwe. Warto pamiętać, że w obecnym stanie prawnym, wiadomość mailowa, czy przekazanie informacji za pośrednictwem formularza na stronie ubezpieczyciela, nie stanowi przekazania informacji w formie pisemnej.

© 2016, Łukasz Gilewicz. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie za zgodą Autora, z podaniem źródła. Wszelkie informacje zawarte w artykułach nie stanowią porady prawnej, a jedynie pogląd autora. Kancelaria Radcy Prawnego Łukasz Gilewicz nie ponosi odpowiedzialności za ich zastosowanie. Udzielenie porady prawnej lub wydanie opinii prawnej wymaga zapoznania się z indywidualną sprawą. W celu uzyskania porady prawnej lub opinii prawnej, prosimy o kontakt z Kancelarią.

Łukasz Gilewicz
Sprawdź na