Umowy o dzieło – nowy obowiązek względem ZUS

Przepisy Tarczy antykryzysowej wprowadziły obowiązek informowania ZUS o umowach o dzieło zawieranych od początku stycznia 2021r. ZUS będzie prowadził ewidencję takich umów.

O zawarciu umowy o dzieło płatnik składek lub osoba fizyczna zlecająca dzieło zawiadamia ZUS w ciągu 7 dni od zawarcia umowy o dzieło na formularzu RUD. Formularz można przekazać elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Na druku w części I należy podać dane zamawiającego wykonanie umowy o dzieło, takie jak NIP, REGON lub PESEL (w przypadku osób fizycznych niemających nadanego PESELu rodzaj, serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz datę urodzenia); imię, nazwisko lub nazwę pełną oraz adres korespondencyjny.

W części II wykazuje się dane wykonawcy umowy o dzieło wraz z adresem zamieszkania i korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania.
W części trzeciej wykazuje się informacje o zawartych umowach o dzieło:

  • datę zawarcia umowy,
  • datę rozpoczęcia wykonywania dzieła,
  • data zakończenia wykonania dzieła,
  • przedmiot umowy,
  • oraz liczbę zawartych umów o dzieło.

Obowiązek powiadomienia ZUS o zawarciu umowy o dzieło nie dotyczy umów:

  • zawartych z własnym pracownikiem,
  • wykonywanych na rzecz własnego pracodawcy, ale zawartych z innym podmiotem,
  • zawartych z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą na wykonanie przez nie usług, które wchodzą w zakres prowadzonej działalności.
  • zawarte przed 1 styczniem 2021r., a realizowane po tej dacie

Opisywany, nowy obowiązek, ma niewątpliwie na celu przeciwdziałanie obchodzenia przepisów o obowiązkowych ubezpieczeniach społecznych, poprzez zawieranie umów o dzieło w sytuacjach, kiedy do wykonania dzieła nie dochodzi. W związku z wprowadzeniem obowiązku zgłaszania do ZUS takich umów, należy się spodziewać, że instytucja ta będzie skrupulatnie weryfikowała przedmiot zawieranych umów, a w konsekwencji dążyć będzie do naliczania od nich składek na ubezpieczenie społeczne.

© 2020, Łukasz Gilewicz. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie za zgodą Autora, z podaniem źródła. Wszelkie informacje zawarte w artykułach nie stanowią porady prawnej, a jedynie pogląd autora. Kancelaria Radcy Prawnego Łukasz Gilewicz nie ponosi odpowiedzialności za ich zastosowanie. Udzielenie porady prawnej lub wydanie opinii prawnej wymaga zapoznania się z indywidualną sprawą. W celu uzyskania porady prawnej lub opinii prawnej, prosimy o kontakt z Kancelarią.