Kancelaria zajmuje się pełnym zakresem usług prawnych związanych z prawem cywilnym, w tym sprawami dotyczącymi:

 • ochrony dóbr osobistych
 • ochrony prawa własności, w tym nieruchomości
 • użytkowania wieczystego
 • hipoteki i inne zabezpieczenia wierzytelności
 • służebności, w tym służebność przesyłu
 • umów najmu, dzierżawy
 • umów zlecenia, o świadczenie usług
 • umów o dzieło i o roboty budowlane
 • umów przedwstępnych
 • kar umownych
 • odszkodowań za nienależyte wykonanie umów

Kancelaria  zajmuje się sprawami z zakresu prawa administracyjnego, takimi jak:

 • sprawy dot. zagospodarowania przestrzennego, plany miejscowe zagospodarowania przestrzennego, warunki zabudowy
 • sprawy dot. pozwoleń na budowę, postępowań naprawczych, nakazów rozbiórki
 • sprawy z zakresu ochrony środowiska i ochrony przyrody
 • sprawy dot. pozwoleń i koncesji

Zajmujemy się dochodzeniem odszkodowań, w tym z tytułu:

 • szkód osobowych (uszkodzenia ciała, rozstrój zdrowia wskutek wypadku)
 • OC pojazdów mechanicznych
 • OC rolników
 • OC osób wykonujących wolne zawody
 • wypadki przy pracy
 • spory dotyczące składek ubezpieczeniowych

Kancelaria zajmuje się reprezentowaniem Klientów przed sądami i organami adminsitracji w sprawach:

 • cywilnych (np. o zapłatę, o odszkodowanie, o wydanie rzeczy, o ochronę dóbr osobistych)
 • administracyjnych i sądowoadministracyjnych
 • przed Trybunałem Konstytucyjnym i Sądem Najwyższym

Zajmujemy się sprawami z zakresu prawa spadkowego, takimi jak np.:

 • stwierdzenie nabycia spadku
 • sprawy o zachowek
 • działy spadku
 • pomoc w sporządzaniu testamentów

Zajmujemy się sprawami konsumenckimi, takimi jak:

 • sprawy dotyczące umów sprzedaży
 • spory z tytułu niezgodności towaru z umową, rękojmii i gwarancji
 • umowy zawierane na odległość i w Internecie
 • umowy z instytucjami finansowymi
Prawo cywilne

Kancelaria zajmuje się pełnym zakresem usług prawnych związanych z prawem cywilnym, w tym sprawami dotyczącymi:

 • ochrony dóbr osobistych
 • ochrony prawa własności, w tym nieruchomości
 • użytkowania wieczystego
 • hipoteki i inne zabezpieczenia wierzytelności
 • służebności, w tym służebność przesyłu
 • umów najmu, dzierżawy
 • umów zlecenia, o świadczenie usług
 • umów o dzieło i o roboty budowlane
 • umów przedwstępnych
 • kar umownych
 • odszkodowań za nienależyte wykonanie umów
Prawo administracyjne

Kancelaria  zajmuje się sprawami z zakresu prawa administracyjnego, takimi jak:

 • sprawy dot. zagospodarowania przestrzennego, plany miejscowe zagospodarowania przestrzennego, warunki zabudowy
 • sprawy dot. pozwoleń na budowę, postępowań naprawczych, nakazów rozbiórki
 • sprawy z zakresu ochrony środowiska i ochrony przyrody
 • sprawy dot. pozwoleń i koncesji
Odszkodowania i prawo ubezpieczeniowe

Zajmujemy się dochodzeniem odszkodowań, w tym z tytułu:

 • szkód osobowych (uszkodzenia ciała, rozstrój zdrowia wskutek wypadku)
 • OC pojazdów mechanicznych
 • OC rolników
 • OC osób wykonujących wolne zawody
 • wypadki przy pracy
 • spory dotyczące składek ubezpieczeniowych
Spory sądowe

Kancelaria zajmuje się reprezentowaniem Klientów przed sądami i organami adminsitracji w sprawach:

 • cywilnych (np. o zapłatę, o odszkodowanie, o wydanie rzeczy, o ochronę dóbr osobistych)
 • administracyjnych i sądowoadministracyjnych
 • przed Trybunałem Konstytucyjnym i Sądem Najwyższym
Prawo spadkowe

Zajmujemy się sprawami z zakresu prawa spadkowego, takimi jak np.:

 • stwierdzenie nabycia spadku
 • sprawy o zachowek
 • działy spadku
 • pomoc w sporządzaniu testamentów
Prawo konsumenckie

Zajmujemy się sprawami konsumenckimi, takimi jak:

 • sprawy dotyczące umów sprzedaży
 • spory z tytułu niezgodności towaru z umową, rękojmii i gwarancji
 • umowy zawierane na odległość i w Internecie
 • umowy z instytucjami finansowymi
Prawo cywilne

Kancelaria zajmuje się pełnym zakresem usług prawnych związanych z prawem cywilnym, w tym sprawami dotyczącymi:

 • ochrony dóbr osobistych
 • ochrony prawa własności, w tym nieruchomości
 • użytkowania wieczystego
 • hipoteki i inne zabezpieczenia wierzytelności
 • służebności, w tym służebność przesyłu
 • umów najmu, dzierżawy
 • umów zlecenia, o świadczenie usług
 • umów o dzieło i o roboty budowlane
 • umów przedwstępnych
 • kar umownych
 • odszkodowań za nienależyte wykonanie umów
Prawo administracyjne

Kancelaria  zajmuje się sprawami z zakresu prawa administracyjnego, takimi jak:

 • sprawy dot. zagospodarowania przestrzennego, plany miejscowe zagospodarowania przestrzennego, warunki zabudowy
 • sprawy dot. pozwoleń na budowę, postępowań naprawczych, nakazów rozbiórki
 • sprawy z zakresu ochrony środowiska i ochrony przyrody
 • sprawy dot. pozwoleń i koncesji
Odszkodowania i prawo ubezpieczeniowe

Zajmujemy się dochodzeniem odszkodowań, w tym z tytułu:

 • szkód osobowych (uszkodzenia ciała, rozstrój zdrowia wskutek wypadku)
 • OC pojazdów mechanicznych
 • OC rolników
 • OC osób wykonujących wolne zawody
 • wypadki przy pracy
 • spory dotyczące składek ubezpieczeniowych
Spory sądowe

Kancelaria zajmuje się reprezentowaniem Klientów przed sądami i organami adminsitracji w sprawach:

 • cywilnych (np. o zapłatę, o odszkodowanie, o wydanie rzeczy, o ochronę dóbr osobistych)
 • administracyjnych i sądowoadministracyjnych
 • przed Trybunałem Konstytucyjnym i Sądem Najwyższym
Prawo spadkowe

Zajmujemy się sprawami z zakresu prawa spadkowego, takimi jak np.:

 • stwierdzenie nabycia spadku
 • sprawy o zachowek
 • działy spadku
 • pomoc w sporządzaniu testamentów
Prawo konsumenckie

Zajmujemy się sprawami konsumenckimi, takimi jak:

 • sprawy dotyczące umów sprzedaży
 • spory z tytułu niezgodności towaru z umową, rękojmii i gwarancji
 • umowy zawierane na odległość i w Internecie
 • umowy z instytucjami finansowymi