Ważne dla wszystkich kredytobiorców – Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14.04.2015 r. dot. Bankowego Tytułu Egzekucyjnego

Dnia 14 kwietnia 2015 r. Trybunał Konstytucyjny wydał niezwykle ważne orzeczenie, dotyczące przepisów umożliwiających bankom egzekucję należności bez prowadzenia sądowego postępowania rozpoznawczego. Dotychczas banki miały prawo kierować do egzekucji roszczenia z czynności bankowych, bez prowadzenia postępowania dowodowego – jedynie na podstawie ksiąg rachunkowych banku, w oparciu o które wystawiano bankowe tytuły egzekucyjne. Bankowy tytuł egzekucyjny (bte) po nadaniu klauzuli wykonalności stanowił podstawę egzekucji.

W Wyroku z dnia 14.04.2015 r., Trybunał Konstytucyjny orzekł, że:

I.

Art. 96 ust. 1 i art. 97 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128) są niezgodne z art. 32 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

II.

Przepisy wymienione w części I tracą moc obowiązującą z dniem 1 sierpnia 2016 r.

Powyższe oznacza, że Trybunał dał ustawodawcy czas na dostosowanie przepisów do treści wyroku. Obecnie nie sporządzono jeszcze uzasadnienia wyroku, w którym Trybunał poda podstawy swojego rozstrzygnięcia. Po jego opublikowaniu będzie możliwe szersze odniesienie się do skutków tego wyroku dla systemu bankowego. Pewne jest natomiast to, iż banki utracą możliwość dochodzenia należności bez przeprowadzania procesu sądowego. Prawdopodobną jest również możliwość obalenia wcześniej wydanych BTE, jednak w tym przypadku, wiele zależy od treści uzasadnienia wyroku.

W ustnym uzasadnieniu stwierdzono, że BTE stanowi niezasadne uprzywilejowanie banków w odniesieniu zarówno do ich klientów jako dłużników, jak i w stosunku do innych wierzycieli i innych dłużników. W porównaniu z bankami, droga innych podmiotów do dochodzenia należności jest znacznie trudniejsza. Bankowy tytuł egzekucyjny powodował bezzasadnie łatwiejsze dochodzenie roszczeń przez banki.

Więcej o sprawie na stronie TK.

 

 

© 2015, Łukasz Gilewicz. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie za zgodą Autora, z podaniem źródła. Wszelkie informacje zawarte w artykułach nie stanowią porady prawnej, a jedynie pogląd autora. Kancelaria Radcy Prawnego Łukasz Gilewicz nie ponosi odpowiedzialności za ich zastosowanie. Udzielenie porady prawnej lub wydanie opinii prawnej wymaga zapoznania się z indywidualną sprawą. W celu uzyskania porady prawnej lub opinii prawnej, prosimy o kontakt z Kancelarią.

Łukasz Gilewicz
Sprawdź na