Zaświadczenie przy zgłoszeniu – nowość w prawie budowlanym

Kolejną już nowością, wprowadzoną do ustawy prawo budowlane przepisami ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r.o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców, są zaświadczenia które mogą być wydawane w związku ze zgłoszeniami dokonywanymi w związku z prowadzeniem procesu budowlanego. Chodzi o zgłoszenie budowy, zgłoszenie zamiaru przystąpienia do użytkowania oraz zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego. Celem nowych przepisów jest przyśpieszenie procedur związanych z prowadzeniem procesu budowlanego.

Zaświadczenie dot. zgłoszenia budowy

Nowa regulacja umieszczona została w przepisie art. 30 ust. 5aa prawa budowlanego. Dotychczas, procedura zgłoszeniowa wyglądała w ten sposób, że po zgłoszeniu zamiaru prowadzenia robót budowlanych, inwestor musiał odczekać 30 dni i dopiero po tym terminie mógł rozpocząć prace budowlane. Termin 30 dni umożliwiał organowi administracji architektoniczno-budowlanej wniesienie sprzeciwu w przypadku, gdyby zamierzenie budowlane nie odpowiadało przepisom prawa.

Nowe przepisy skracają termin do wniesienia sprzeciwu do 21 dni i po upływie tego terminu, inwestor będzie mógł przystąpić do prowadzenia robót.

Nowe rozwiązanie przewiduje zaś możliwość jeszcze większego skrócenia tego terminu. Zgodnie z wprowadzonym ust. 5aa, organ administracji architektoniczno-budowlanej może z urzędu, przed upływem terminu do wniesienia sprzeciwu, wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Zaświadczenie takie wydane może być tylko z urzędu, a więc nie na wniosek. Zatem, tylko od oceny organu zależeć będzie przyśpieszenie rozpoczęcia robót.

Wydanie zaświadczenia wyłącza możliwość wniesienia decyzji o wniesieniu sprzeciwu do prowadzenia robót oraz uprawnia inwestora do rozpoczęcia robót budowlanych. Wydanie zaświadczenia uprawniać będzie organ do ostemplowania projektu budowlanego.

Zaświadczenie dot. zgłoszenia zamiaru przystąpienia do użytkowania

Analogiczne rozwiązanie znalazło się w przepisie art. 54 prawa budowlanego. Przepis ten nakłada na inwestora obowiązek zawiadomienia organu nadzoru budowlanego, o zakończeniu budowy wybranych obiektów, na których wzniesienie wymaga się pozwolenia na budowę albo zgłoszenia. Organ ma 14 dni na wniesienie w drodze decyzji administracyjnej, sprzeciwu do zamiaru przystąpienia do użytkowania obiektu – w tym przypadku termin pozostał bez zmian.

Podobnie, jak w opisanym już przypadku zgłoszenia robót, również w odniesieniu do przystąpienia do użytkowania, wprowadzono możliwość skrócenia tego terminu przez wydanie przez organ zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Tu również zaświadczenie może być wydane tylko z urzędu. Po jego wydaniu niedopuszczalne będzie zgłoszenie sprzeciwu w drodze decyzji.

Zaświadczenie dot. zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania

Podobne uregulowanie znalazło się także w przepisie art. 71 ust. 4c prawa budowlanego. Chodzi tu o regulację zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego. Pod pojęciem tym rozumie się podjęcie bądź zaniechanie w obiekcie budowlanym lub jego części działalności zmieniającej warunki: bezpieczeństwa pożarowego, powodziowego, pracy, zdrowotne, higieniczno-sanitarne, ochrony środowiska bądź wielkość lub układ obciążeń.

Sama procedura zgłoszenia nie uległa zmianie, poza doprecyzowaniem, że organem właściwym jest w tym przypadku organ administracji architektoniczno-budowlanej. Zmianie nie uległ też termin, po jakim inwestor może przystąpić do zmiany sposobu użytkowania – wynosi on wciąż 30 dni. W terminie tym organ może wnieść sprzeciw do zgłoszenia w drodze decyzji administracyjnej.

Nowością jest zaś możliwość wydania przez organ administracji architektoniczno-budowlanej zaświadczenia o braku podstaw do wniesienie sprzeciwu. Zaświadczenie wydać można jedynie z urzędu. Jego wydanie wyłącza możliwość wniesienia sprzeciwu, o którym mowa w ust. 4, oraz uprawnia inwestora do zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.

© 2017, Łukasz Gilewicz. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie za zgodą Autora, z podaniem źródła. Wszelkie informacje zawarte w artykułach nie stanowią porady prawnej, a jedynie pogląd autora. Kancelaria Radcy Prawnego Łukasz Gilewicz nie ponosi odpowiedzialności za ich zastosowanie. Udzielenie porady prawnej lub wydanie opinii prawnej wymaga zapoznania się z indywidualną sprawą. W celu uzyskania porady prawnej lub opinii prawnej, prosimy o kontakt z Kancelarią.

Łukasz Gilewicz
Sprawdź na