Prowadzenie spraw sądowych i administracyjnych

Kancelaria zajmuje się reprezentowaniem Klientów przed sądami i organami adminstracji w sprawach:

 • cywilnych (np. o zapłatę, o odszkodowanie, o eksmisję, o wydanie rzeczy, o ochronę dóbr osobistych,),
 • administracyjnych i sądowoadministracyjnych,
 • rodzinnych i opiekuńczych,
 • upadłościowych, w tym dot. upadłości konsumenckiej,
 • przed sądami powszechnymi, Trybunałem Konstytucyjnym i Sądem Najwyższym.

Prawo cywilne

Kancelaria zajmuje się pełnym zakresem usług prawnych związanych z prawem cywilnym, w tym sprawami dotyczącymi:

 • ochrony dóbr osobistych
 • ochrony prawa własności, w tym nieruchomości
 • użytkowania wieczystego
 • hipoteki i inne zabezpieczenia wierzytelności
 • służebności, w tym służebność przesyłu
 • umów najmu, dzierżawy
 • umów zlecenia, o świadczenie usług
 • umów o dzieło i o roboty budowlane
 • umów przedwstępnych
 • kar umownych
 • odszkodowań za nienależyte wykonanie umów

Prawo administracyjne

Kancelaria  zajmuje się sprawami z zakresu prawa administracyjnego, takimi jak:

 • sprawy dot. zagospodarowania przestrzennego, plany miejscowe zagospodarowania przestrzennego, warunki zabudowy
 • sprawy dot. pozwoleń na budowę, postępowań naprawczych, nakazów rozbiórki
 • sprawy z zakresu ochrony środowiska i ochrony przyrody
 • sprawy dot. pozwoleń i koncesji

Odszkodowania
i prawo ubezpieczeniowe

Zajmujemy się dochodzeniem odszkodowań, w tym z tytułu:

 • szkód osobowych (uszkodzenia ciała, rozstrój zdrowia wskutek wypadku)
 • OC pojazdów mechanicznych
 • OC rolników
 • OC osób wykonujących wolne zawody
 • wypadki przy pracy
 • spory dotyczące składek ubezpieczeniowych

Dowiedz się więcej!

Prawo spadkowe

Zajmujemy się sprawami z zakresu prawa spadkowego, takimi jak np.:

 • stwierdzenie nabycia spadku
 • sprawy o zachowek
 • działy spadku
 • pomoc w sporządzaniu testamentów

Prawo konsumenckie

Zajmujemy się sprawami konsumenckimi, takimi jak:

 • sprawy dotyczące umów sprzedaży
 • spory z tytułu niezgodności towaru z umową, rękojmii i gwarancji
 • umowy zawierane na odległość i w Internecie
 • umowy z instytucjami finansowymi
 • reprezentowanie osób pokrzywdzonych
 • obrona w postępowaniu przygotowawczym, sądowym oraz wykonawczym,
 • warunkowe przedterminowe zwolnienie,
 • ubieganie się o zgodę na odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego,
 • wyrok łączny,
 • odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności,
 • przerwa w wykonaniu kary pozbawienia wolności,
 • skrócenie stosowania środka karnego
 • sporządzenie zażalenia np. postanowienie o zastosowaniu bądź przedłużeniu tymczasowego aresztowania, postanowienie o umorzeniu postępowania.
 • wniosek o skrócenie stosowania środka karnego
 • sporządzanie prywatnego aktu oskarżenia
 • sporządzanie subsydiarnego aktu oskarżenia
 • sporządzanie apelacji
 • rozwód,
 • separacja,
 • alimenty i przyczynianie się do zaspokojenia potrzeb
 • ustalanie kontaktów z dziećmi,
 • podział majątku wspólnego,
 • ograniczenie i pozbawienie władzy rodzicielskiej,
 • ustanowienie rozdzielności majątkowej,
 • ustalenie bądź zaprzeczenie ojcostwa,
 • ubezwłasnowolnienie,
 • opieka,
 • kuratela.

Sprawdź jak możemy pomóc Twojej firmie!

Przejdź do sekcji dla biznesu!

Na naszym blogu: