Nieodśnieżenie chodnika może Cię słono kosztować…

Opady śniegu to kłopot nie tylko dla kierowców, ale również dla właścicieli i zarządców nieruchomości. O ile kierowcy tracą cierpliwość w korkach, to w przypadku właścicieli i użytkowników nieruchomości, przepisy prawa nakładają na nich konkretne obowiązki związane z uprzątnięciem zalegającego śniegu.

Obowiązek związany z nieruchomością

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, to na właścicieli i użytkowników nieruchomości nałożono obowiązek uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości.

Zgodnie z przepisami ustawy, za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości. Istotnym ograniczeniem jest jednak to, iż właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych.

Natomiast, pozbycie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń uprzątniętych z chodników przez właścicieli nieruchomości przyległych do drogi publicznej należy już do zarządcy drogi publicznej.

Oznacza to, iż zapewnienie odpowiedniego utrzymania chodnika obciąża osobę, która nie jest jego właścicielem (właścicielem takim jest z reguły gmina – w przypadku dróg gminnych). Jest to obowiązek prawny, co niesie za sobą istotne konsekwencje.

Kara grzywny to nie wszystko

Z analizy samej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, wynikałoby iż niewykonanie obowiązku uprzątnięcia z chodnika śniegu, lodu, czy błota zagrożone jest jedynie karą grzywny. Nic bardziej mylnego. Zgodnie bowiem z przepisem art. 415 kodeksu cywilnego,

kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia.

O ile rzeczywiście, właściciel lub zarządca nieruchomości karą taką jest zagrożony, to nie jest to jedyne ryzyko na które naraża go niewykonanie obowiązków. Znacznie bardziej dotkliwy jest fakt, iż w przypadku, jeśli użytkownik chodnika dozna na nieuprzątniętym chodniku urazu (uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia – np. złamania, stłuczenia itp w wyniku poślizgnięcia), będzie mógł dochodzić odszkodowania i zadośćuczynienia od osoby zobowiązanej do uprzątnięcia chodnika.

Podkreślić należy, iż kwoty takich roszczeń osiągają znaczne wysokości, albowiem urazy tego typu wiążą się z dużym bólem, długotrwałym leczeniem, a niekiedy również długotrwałym upośledzeniem sprawności poszkodowanego.

Remedium – ubezpieczenie OC lub profesjonalista

Dla właścicieli i zarządców nieruchomości, ryzyko nienależytego utrzymania chodnika jest dość istotne, choćby w związku z gwałtownością i zmiennością zjawisk atmosferycznych. Stąd, jak się wydaje, najkorzystniejszą możliwością ograniczenia tego ryzyka jest zawarcie stosownej umowy ubezpieczenia, obejmującej ryzyko odpowiedzialności cywilnej związanej z utrzymaniem nieruchomości. Każdorazowo jednak zaleca się dokładną analizę warunków ubezpieczenia, gdyż mogą one zawierać istotne ograniczenia w tym zakresie.

Inną metodą ograniczenia ryzyka jest powierzenie czynności zimowego utrzymania chodnika podmiotowi świadczącemu profesjonalne usługi z tego zakresu. Zgodnie bowiem z przepisem art. 429 kc,

Kto powierza wykonanie czynności drugiemu, ten jest odpowiedzialny za szkodę wyrządzoną przez sprawcę przy wykonywaniu powierzonej mu czynności, chyba że nie ponosi winy w wyborze albo że wykonanie czynności powierzył osobie, przedsiębiorstwu lub zakładowi, które w zakresie swej działalności zawodowej trudnią się wykonywaniem takich czynności.

Pamiętać należy, iż istotne jest dokonanie wyboru wykonawcy z należytą starannością, jak również właściwe sformułowanie umowy, która w takim przypadku powinna zostać zawarta na piśmie, aby stanowić mogła dowód na ograniczenie odpowiedzialności.

© 2017, Łukasz Gilewicz. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie za zgodą Autora, z podaniem źródła. Wszelkie informacje zawarte w artykułach nie stanowią porady prawnej, a jedynie pogląd autora. Kancelaria Radcy Prawnego Łukasz Gilewicz nie ponosi odpowiedzialności za ich zastosowanie. Udzielenie porady prawnej lub wydanie opinii prawnej wymaga zapoznania się z indywidualną sprawą. W celu uzyskania porady prawnej lub opinii prawnej, prosimy o kontakt z Kancelarią.

Łukasz Gilewicz
Sprawdź na