Samowola budowlana – zmiany w postępowaniu sanacyjnym

Nowe przepisy o sanacji

Od 01 stycznia 2017 r. w życie weszły zmiany niektórych przepisów prawa budowlanego. Zmiany te, wprowadzone przepisami ustawy z dnia z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców.

Wprowadzone zmiany dotyczą postępowania sanacyjnego, czyli procedury w której samowola budowlana może zostać zalegalizowana. Zgodnie z nową treścią przepisu art. 48 ust. 2 prawa budowlanego:

Jeżeli budowa, o której mowa w ust. 1, jest zgodna z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a w szczególności ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i innymi aktami prawa miejscowego oraz nie narusza przepisów, w tym techniczno-budowlanych, w zakresie uniemożliwiającym doprowadzenie obiektu budowlanego lub jego części do stanu zgodnego z prawem, organ nadzoru budowlanego wstrzymuje postanowieniem prowadzenie robót budowlanych. Na postanowienie przysługuje zażalenie.

Powyższy przepis wskazuje, w jakich sytuacjach, budowa prowadzona bez wymaganego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia, może zostać zalegalizowana.

Wyłączenie oceny dot. warunków zabudowy

Podstawowa zmiana polega na tym, że zgodnie z nowym przepisem, nie podlega już ocenie organu kwestia, czy wykonane roboty budowlane są zgodne z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Zgodnie z nową treścią cytowanego przepisu, ocena taka – jeśli chodzi o przepisy o zagospodarowaniu przestrzennym – dokonywana będzie jedynie w odniesieniu do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Podkreślić należy także zmianę budowy przepisu – w miejsce wypunktowanych przesłanek, przy których możliwe jest prowadzenie postępowania sanacyjnego, wprowadzono jednolity tekst opisujący te przesłanki.

W poprzednim stanie prawnym, nie było wątpliwości, że ocena, czy stan budowy uniemożliwia doprowadzenie jej do stanu zgodnego z prawem, dokonywana była w odniesieniu do naruszenia przepisów techniczno-budowlanych. Obecna redakcja przepisu mogłaby wskazywać na to, że ocena ta dokonywana będzie również w zakresie zgodności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Na postanowienie w sprawie wstrzymania robót przysługuje zażalenie, co daje możliwość oceny zasadności wdrożenia procedury sanacyjnej już na jej początku.

Nowy termin – więcej swobody

Nowością jest również inna regulacja terminu do uzupełnienia przez inwestora dokumentów wykazujących zgodność budowy z przepisami i sposób doprowadzenia jej do stanu zgodnego z prawem. Dotychczas, termin ten wynosił 30 dni, co niejednokrotnie było terminem nierealnym dla przygotowania przez inwestora stosownej dokumentacji (np. projektu budowlanego, uzgodnień itp).

Nowo wprowadzone przepisy przyznają organowi daleko (może nawet zbyt daleko) posuniętą swobodę w wyznaczeniu terminu, nie określając jakichkolwiek ram dla okresu, jaki pozostawia się inwestorowi na przygotowanie dokumentacji. Może to prowadzić do nadużyć, polegających na wyznaczaniu absurdalnie długich terminów.

W sprawach, o których mowa w przepisie art. 48 prawa budowlanego wszczętych i niezakończonych do dnia wejścia w życie ustawy zmieniającej (czyli do dnia 01.01.2017 r.) stosuje się przepisy w nowym brzmieniu.

Uporządkowane nazewnictwo

Omawiając powyższe zmiany, warto też zauważyć, iż ustawodawca uściślił w całej ustawie kwestię wyznaczenia organów właściwych do rozpoznawania poszczególnych rodzajów spraw – wprost nazywając je każdorazowo organem nadzoru budowlanego oraz organem administracji architektoniczno-budowlanej.

© 2017, Łukasz Gilewicz. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie za zgodą Autora, z podaniem źródła. Wszelkie informacje zawarte w artykułach nie stanowią porady prawnej, a jedynie pogląd autora. Kancelaria Radcy Prawnego Łukasz Gilewicz nie ponosi odpowiedzialności za ich zastosowanie. Udzielenie porady prawnej lub wydanie opinii prawnej wymaga zapoznania się z indywidualną sprawą. W celu uzyskania porady prawnej lub opinii prawnej, prosimy o kontakt z Kancelarią.

Łukasz Gilewicz
Sprawdź na