Spóźniony pociąg? Możesz żądać odszkodowania!

Kolejna zima, zaskakuje nie tylko drogowców, ale i kolejarzy. Niektórzy twierdzą, że „taki mamy klimat”, jednak przepisy UE na klimat są obojętne i przyznają pasażerom kolei w określonych sytuacjach prawo do odszkodowania.

Kwestię praw pasażerów kolejowych uregulowano na poziomie wspólnotowym w ROZPORZĄDZENIU (WE) NR 1371/2007 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 23 października 2007 r. dotyczące praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym.

Zgodnie z przepisami rozporządzenia, w przypadku odwołania połączenia kolejowego, lub opóźnienia, pasażerowi przysługuje szereg uprawnień.

Przed rozpoczęciem podróży

Już przed rozpoczęciem podróży, jeśli istnieją uzasadnione powody, aby przypuszczać, że opóźnienie przyjazdu do miejsca przeznaczenia przekroczy 60 minut w stosunku do umowy przewozu, pasażer otrzymuje natychmiast wybór pomiędzy:

    • zwrotem pełnego kosztu biletu na warunkach, na jakich został opłacony, za część lub części niezrealizowanej podróży oraz za część lub części już zrealizowane, jeżeli taka podróż jest już bezcelowa w kontekście pierwotnego planu podróży, wraz z zapewnieniem w odpowiednich przypadkach połączenia powrotnego do miejsca wyjazdu w najbliższym dostępnym terminie.
    • kontynuacją lub zmianą trasy podróży, przy porównywalnych warunkach przewozu, do miejsca docelowego w najbliższym dostępnym terminie; albo
  • kontynuacją lub zmianą trasy podróży, przy porównywalnych warunkach przewozu, do miejsca docelowego w późniejszym terminie dogodnym dla pasażera.

Opóźnienie w trakcie podróży

Odpowiednie odszkodowanie należne jest pasażerowi w przypadku, gdy opóźnienie nastąpi już podczas podróży pociągiem.

W przypadku opóźnienia pociągu powyżej 60 minut, gdy pasażer nie skorzystał z prawa do zwotu biletu przed podróżą, pasażerowi przysługuje prawo do odszkodowania w wysokości minimalnej:

  • 25 % ceny biletu w przypadku opóźnienia wynoszącego od 60 do 119 minut;
  • 50 % ceny biletu w przypadku opóźnienia wynoszącego 120 minut lub więcej.

W przypadku biletów okresowych, zasady odszkodowań ustalają przedsiębiorstwa kolejowe.

Przy obliczaniu czasu opóźnienia nie uwzględnia się opóźnień, co do których przedsiębiorstwo kolejowe może udowodnić, że zdarzyły się poza terytorium, na którym stosuje się Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską.

Zasady wypłaty odszkodowania

Przepisy rozporządzenia określają też tryb wypłaty odszkodowania. Przyznanie odszkodowania może nastąpić w bonach na usługi przewoźnika, jeśli umożliwiają one skorzystanie z usług w elastycznej formie. Na wyraźny wniosek pasażera, przedsiębiorstwo wypłata powinna nastąpić w pieniądzu. Przedsiębiorstwo kolejowe ma 30 dni na jego wypłatę. Minimalna kwota odszkodowania wynosi 4 Euro.

Dodatkowe świadczenia przewoźnika

Jeżeli opóźnienie wynosi ponad 60 minut, przewoźnik zobowiązany jest, stosownie do okoliczności, zapewnić pasażerom:

  • posiłki i napoje,
  • zakwaterowanie, jeśli oczekiwanie trwa jedną lub więcej nocy,
  • transport z pociągu do stacji kolejowej, do miejsca odjazdu zastępczego środka transportu lub do miejsca przeznaczenia, jeżeli pociąg został unieruchomiony na trasie.

W pewnych sytuacjach, pasażer uprawniony będzie również do dalszego odszkodowania, jednak w takim przypadku uprawnienie to jest w pewnym stopniu ograniczone.

Warto znać swoje prawa jako pasażera kolei. Podczas podróży taka wiedza może być bardzo przydatna.

© 2016, Łukasz Gilewicz. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie za zgodą Autora, z podaniem źródła. Wszelkie informacje zawarte w artykułach nie stanowią porady prawnej, a jedynie pogląd autora. Kancelaria Radcy Prawnego Łukasz Gilewicz nie ponosi odpowiedzialności za ich zastosowanie. Udzielenie porady prawnej lub wydanie opinii prawnej wymaga zapoznania się z indywidualną sprawą. W celu uzyskania porady prawnej lub opinii prawnej, prosimy o kontakt z Kancelarią.

Łukasz Gilewicz
Sprawdź na