Koncesja MSWiA – czy warto ubiegać się o nią?

Koncesja MSWiA – czy warto ubiegać się o nią?

Instalujesz systemu alarmowe, czy inne systemy zabezpieczenia technicznego – jak wiele innych firm cieszysz się wolnością prowadzenia działalności gospodarczej. Łapiesz nowe zlecenie w pewnym bardzo ważnym przedsiębiorstwie i pada pytanie o koncesję MSWiA. Ale przecież Ty nie prowadzisz firmy ochroniarskiej, nie zatrudniasz uzbrojonych po zęby ochroniarzy! Więc o co chodzi z tą koncesją?

Może to być zaskakujące, ale ochrona fizyczna i zabezpieczenie techniczne to według przepisów prawa orzeł i reszka monety pod nazwą ochrona osób i mienia. I co do zasady obie te formy wymagają posiadania koncesji. To zasada. I jak to w prawie jest od niej ważny i obszerny wyjątek.

Kiedy musisz mieć koncesję?

Obowiązek posiadania koncesji przy pracach związanych z zabezpieczeniem technicznym dotyczy tylko obiektów ujętych w ewidencji obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie, znajdujących się na terenie województwa. Niestety, ewidencja ta ma charakter poufny, więc nie jest możliwa na poziomie ogólnym ocena, czy ilość tego rodzaju obiektów w naszej okolicy uzasadnia podjęcie starań o koncesję.

Które obiekty wymagają koncesji?

Które obiekty trafiają do ewidencji? Przepisy nie wskazują konkretnych obiektów jakie podlegają obowiązkowej ochronie. Wskazują tylko rodzaje obiektów. Chodzi tu o obszary, obiekty, urządzenia i transporty ważne dla obronności, interesu gospodarczego państwa, bezpieczeństwa publicznego i innych ważnych interesów państwa podlegają obowiązkowej ochronie przez specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne lub odpowiednie zabezpieczenie techniczne.

To bardzo szerokie określenie…

W ustawie o ochronie osób i mienia nieco je doprecyzowano:

1) w zakresie obronności państwa w szczególności:

a)  zakłady produkcji specjalnej oraz zakłady, w których prowadzone są prace naukowo-badawcze lub konstruktorskie w zakresie takiej produkcji,

b) zakłady produkujące, remontujące i magazynujące uzbrojenie, urządzenia i sprzęt wojskowy,

c) magazyny rezerw strategicznych, o których mowa w art. 15 ustawy z dnia 29 października 2010 r. o rezerwach strategicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2051) 1  ;

2) w zakresie ochrony interesu gospodarczego państwa w szczególności:

a) zakłady mające bezpośredni związek z wydobyciem surowców mineralnych o strategicznym znaczeniu dla państwa,

b) porty morskie i lotnicze,

c) banki i przedsiębiorstwa wytwarzające, przechowujące bądź transportujące wartości pieniężne w znacznych ilościach;

3) w zakresie bezpieczeństwa publicznego w szczególności:

a) zakłady, obiekty i urządzenia mające istotne znaczenie dla funkcjonowania aglomeracji miejskich, których zniszczenie lub uszkodzenie może stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi oraz środowiska, w szczególności elektrownie i ciepłownie, ujęcia wody, wodociągi i oczyszczalnie ścieków,

b) zakłady stosujące, produkujące lub magazynujące w znacznych ilościach materiały jądrowe, źródła i odpady promieniotwórcze, materiały toksyczne, odurzające, wybuchowe bądź chemiczne o dużej podatności pożarowej lub wybuchowej,

c) rurociągi paliwowe, linie energetyczne i telekomunikacyjne, zapory wodne i śluzy oraz inne urządzenia znajdujące się w otwartym terenie, których zniszczenie lub uszkodzenie może stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, środowiska albo spowodować poważne straty materialne;

4) w zakresie ochrony innych ważnych interesów państwa w szczególności:

a) zakłady o unikalnej produkcji gospodarczej,

b) obiekty i urządzenia telekomunikacyjne, pocztowe oraz telewizyjne i radiowe,

c) muzea i inne obiekty, w których zgromadzone są dobra kultury narodowej,

d) archiwa państwowe;

5) obiekty, w tym obiekty budowlane, urządzenia, instalacje, usługi ujęte w jednolitym wykazie obiektów, instalacji, urządzeń i usług wchodzących w skład infrastruktury krytycznej.

Co jest rozstrzygające?

Ostatecznie jednak o ochronie obowiązkowej, a zatem i obowiązku posiadania koncesji przy pracach związanych z zabezpieczeniem technicznym, rozstrzyga wpis do ewidencji Wojewody. Niestety, przed nawiązaniem kontaktu z dają jednostką, niemożliwe jest ustalenie, czy dany obiekt podlega ochronie obowiązkowej, z uwagi na poufny charakter wykazu. Zatem, zwykle możliwość ustalenia, czy dla wykonania SZT w danym obiekcie konieczna jest koncesja, następuje dopiero w toku przetargu, czy negocjacji umowy.

Które systemy objęte są SZT?

Ustawa nie wskazuje wprost, które rodzaje systemów objęte są regulacjami związanymi z koncesją. Nie mniej, przepisy wykonawcze wskazują wprost na:

  • Systemy sygnalizacji włamania i napadu;
  • Systemy telewizji dozorowej;
  • Systemy kontroli dostępu;
  • Systemy transmisji alarmu.

Uważaj na umowę!

Jednym z ulubionych postanowień umownych wprowadzanych przez zamawiających SZT jest zapewnienie wykonawcy o posiadaniu wszystkich niezbędnych uprawnień do wykonania przedmiotu umowy. Przy zawieraniu umowy z podmiotem państwowym, czy też takim, który może spełniać kryteria do ochrony obowiązkowej lub który może stanowić element infrastruktury krytycznej, warto zadbać o odpowiednie postanowienie umowne definiujące wprost, czy w danym przypadku zachodzi ochrona obowiązkowa, a zatem i konieczność posiadania koncesji. Podjęcie się wykonywania prac bez koncesji może bowiem spowodować konsekwencje odszkodowawcze, czy związane z karami umownymi.

Czy warto?

Czy warto zatem uzyskać koncesję? Z pewnością, ilość podmiotów objętych obowiązkową ochroną jest znaczna, ale jest to też trudny rynek zamówień publicznych. Koszt koncesji jest niewielki – 616 PLN, co nie wydaje się być szczególnie wygórowaną ceną za dostęp do rynku.

Dlaczego o tym piszę? Bo chcę, żebyś uchronił się przed ewentualnymi skutkami wykonywania prac bez koncesji w sytuacji, gdy jest ona konieczna. Chciałbym, abyś mógł rozważyć czy kalkuluje Ci się wystąpić o koncesję, aby móc obsługiwać klientów wymagających takich uprawnień.

Jeśli potrzebujesz pomocy w sprawach związanych z pozyskiwaniem koncesji, zapraszam do kontaktu!

Jeśli potrzebujesz porady prawnej związanej z działalnością w branży niskich napięć, kliknij tutaj.

Sprawdź też w jaki inny sposób mogę pomóc Ci w prowadzeniu biznesu – kliknij tutaj!

Dziękuję, że przeczytałeś ten artykuł. Jeśli uznałeś go za przydatny, polub naszą stronę na fb. W ten sposób więcej przydatnych informacji będziesz miał pod ręką, a innym pomożesz dotrzeć do naszych treści. Dzięki 😊

© 2024, Łukasz Gilewicz. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie za zgodą Autora, z podaniem źródła. Wszelkie informacje zawarte w artykułach nie stanowią porady prawnej, a jedynie pogląd autora. Kancelaria Radcy Prawnego Łukasz Gilewicz nie ponosi odpowiedzialności za ich zastosowanie. Udzielenie porady prawnej lub wydanie opinii prawnej wymaga zapoznania się z indywidualną sprawą. W celu uzyskania porady prawnej lub opinii prawnej, prosimy o kontakt z Kancelarią.