Przenosić  czy przekształcać oto jest pytanie!

Przenosić  czy przekształcać oto jest pytanie!

A może aport? Czym różni się przeniesienie jdg na utworzoną w tym celu sp. z o.o. od aportu i przekształcenia z JDG w spółkę?

Analizujesz za i przeciw, rozmawiasz z księgową, doradcą podatkowym, małżonkiem, kolegami przedsiębiorcami… W końcu jest decyzja – idziemy w sp. z o.o. Dość już masz ciężaru odpowiedzialności za zobowiązania biznesu, składki NFZ i podatku solidarnościowego.

Zaczynasz szukać: tu utworzenie spółki, tam przekształcenie, aport dotychczas kojarzyłeś tylko ze spacerów z psem…

Ale czym to się różni? – myślisz a głowa pęka od szczegółów…

Najpierw kilka ogółów.

Jeśli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą i chcesz aby Twój biznes finalnie prowadzony był w formie spółki z o.o. masz trzy opcje. Pierwsza to przekształcenie. Druga to aport. Trzecia to założenie spółki i stopniowe przenoszenie na nią biznesu.

Wyobraź sobie, że Twoja firma to worek złota. Trzymasz go w rękach.

W przekształceniu chodzi o to, że przetapiasz monety na sztabkę. I dalej trzymasz ją w rękach. Ale Twoje złoto jest już czymś innym. Sztabką – spółką z o.o.

W sensie prawnym, pewna część Twojej obecności na Świecie przestaje być Tobą, a staje się spółką z o.o. Twoja JDG przestaje istnieć, staje się spółką z o.o.

W aporcie chodzi o to, że worek złota wrzucasz do skrzyni. Skrzynia to spółka z o.o.

W sensie prawnym, pewna część Twojego majątku (przedsiębiorstwo objęte przez Twoją JDG – a więc zorganizowany zespół składników majątkowych) zostaje przeniesiona do spółki z o.o. Twoja JDG wciąż istnieje, ale nic już w niej nie będzie.

W przeniesieniu składników chodzi o to, że każdą złotą monetę, po kolei, pojedynczo, przenosisz z worka do skrzyni. Każdy składnik majątkowy przenosisz do sp. z o.o.

W sensie prawnym, po prostu sprzedajesz poszczególne elementy z Twojej JDG do spółki. Inne wynajmujesz spółce.

Formalności

Przekształcenie wiąże się z najbardziej skomplikowaną i sformalizowaną formalną procedurą.

Do przekształcenia przedsiębiorcy wymaga się:

1) sporządzenia planu przekształcenia przedsiębiorcy wraz z załącznikami oraz opinią biegłego rewidenta;

2) złożenia oświadczenia o przekształceniu przedsiębiorcy;

3) powołania członków organów spółki przekształconej;

4) zawarcia umowy spółki albo podpisania statutu spółki przekształconej;

5) dokonania w rejestrze wpisu spółki przekształconej i wykreślenia przedsiębiorcy przekształcanego z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Prawdziwa litania! W dodatku, plan przekształcenia i oświadczenie o przekształceniu muszą być sporządzone przez notariusza.

To jeszcze nie wszystko! Plan przekształcenia musi być sprawdzony przez biegłego rewidenta.

Nie mniej, z chwilą wpisu nowo zawiązanej spółki, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, Twoja JDG stanie się spółką. To ważne, ponieważ koncentruje czasowo cały proces i usprawnia działalność.

Przy aporcie jest trochę prościej. Wszystko załatwiamy jedną umową, też u notariusza, też w formie aktu notarialnego. W zamian za wniesione przedsiębiorstwo, otrzymasz udziały w spółce z o.o.

W przypadku przeniesienia składników JDG na spółkę, proces jest bardziej rozdrobniony, ale też bardziej odformalizowany. Poszczególne składniki majątkowe przenosimy jedynie umowami między Tobą a spółką (uwaga – jeśli jesteś członkiem zarządu spółki, to nie możesz tej umowy podpisać sam – może to zrobić specjalny pełnomocnik powołany uchwałą wspólników).

Koszty

Koszty samej procedury są zróżnicowane.

Najdroższe będzie przekształcenie. Dlaczego? Z prostej przyczyny – konieczności badania planu przekształcenia przez biegłego rewidenta, a także z uwagi na konieczność przygotowania samego planu.

Nieco tańsze będzie wniesienie przedsiębiorstwa aportem. Tu w celu zabezpieczenia przed ryzykami podatkowymi, warto pozyskać interpretacje podatkowe na potwierdzenie kilku elementów związanych z opodatkowaniem. Sama czynność wniesienia aportu odbywać się razem z założeniem spółki z o.o. lub już po jej założeniu (w drodze zmiany umowy spółki).

W przypadku stopniowego przenoszenia składników majątkowych na spółkę, występują jedynie zwykłe koszty transakcyjne związane z danego rodzaju transakcją (ew. podatek pcc).

Koncesje i zezwolenia

Jeśli Twoja działalność wymaga koncesji lub zezwolenia, możliwość łatwego uzyskania takiego dokumentu będzie bardzo ważna przy wyborze sposobu przeprowadzenia zmiany w firmie.

W przypadku koncesji i zezwoleń, istnieje znaczna różnica między poszczególnymi trybami związanymi z przenoszeniem jdg na spółkę.

W przypadku przekształcenia jdg w spółkę z o.o., koncesje i zezwolenia, które zostały przyznane przedsiębiorcy przed jego przekształceniem zazwyczaj przechodzą na spółkę, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji albo ulgi stanowi inaczej. To duża przewaga tego trybu dla wszystkich tych przedsiębiorców, którzy wykonują działalność regulowaną. Każdorazowo jednak trzeba zweryfikować, czy w przypadku danego zezwolenia, czy koncesji nie zachodzi wyjątek wynikający z konkretnej ustawy dotyczącej danej działalności.

Przy przekształceniu przechodzą bez potrzeby prowadzenia dodatkowego postępowania administracyjnego m.in.:

koncesja na ochronę osób i mienia (o dziwo ustawa nie zawiera przepisów odrębnych, pewnie dlatego że jest zwyczajnie stara…),

– zezwolenie na handel wyrobami alkoholowymi,

Przeprowadzenia dodatkowego postępowania administracyjnego wymaga m.in. przeniesienie  zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji wspólnotowej oraz licencji na wykonywanie przewozów osób m. in. taksówką i samochodem osobowym.

W przypadku wniesienia przedsiębiorstwa aportem, zasadniczo koncesje i zezwolenia nie przechodzą automatycznie na spółkę.

Podobnie jest w przypadku sukcesywnego przenoszenia składników majątkowych z JDG na spółkę.

W obu przypadkach konieczne jest uzyskanie koncesji lub zezwolenia od początku, w nowej procedurze.

Stałe umowy

Ważnym elementem, który trzeba brać pod uwagę przy zmianie formy prowadzenia działalności z JDG na spółkę jest kwestia stałych umów. Chodzi tu w szczególności o umowy takie, jak:

– długoterminowe umowy najmu,

– umowy kredytowe,

– umowy z dostawcami określające np. poziom cen, czy rabatów,

– stałe umowy z klientami.

Trzeba pamiętać, że każdorazowo konieczność zmiany podmiotu takiej umowy będzie zwykle wywoływać również dyskusję o cenach, wysokości czynszu, czy potrzebę ponownego badania zdolności kredytowej.

Problem ten nie występuje zwykle w przypadku przekształcenia JDG w spółkę, ponieważ spółka automatycznie wstępuje w prawa i obowiązki umowne JDG, nawet jeśli umowy zawierają postanowienia o zakazie cesji. Problematyczne mogą być tu jedynie umowy kredytowe, ponieważ zazwyczaj zmiana podmiotu umowy spowoduje zainteresowanie instytucji finansującej w zakresie wiarygodności i zdolności kredytowej nowopowstałej spółki.

W przypadku aportu i sukcesywnego przenoszenia majątku z JDG na spółkę, zazwyczaj na zmianę podmiotu umowy trzeba będzie uzyskać zgodę kontrahenta – i to może wiązać się z pewnym ryzykiem biznesowym.

Doświadczenie przetargowe

Ważnym elementem dla przedsiębiorców uczestniczących w rynku zamówień publicznych jest temat możliwości posługiwania się uprzednim doświadczeniem i referencjami przez spółkę, w postępowaniach o zamówienie publiczne. Możliwość taką daje przekształcenie JDG w sp. z o.o., natomiast dwie pozostałe możliwości nie dają takich uprawnień. Zatem, jeśli działasz na rynku zamówień publicznych, warto rozważyć przekształcenie.

Dotacje

Zmiana formy prowadzenia działalności może wiązać się z pewnymi ryzykami, jeśli prowadząc JDG korzystałeś z różnego rodzaju dotacji i dofinansowań ze środków publicznych. W tego rodzaju sytuacjach często występuje tzw. okres trwałości projektu – czyli kilkuletni okres, w którym zakończenie działalności lub zbycie majątku kupionego za dotację może powodować obowiązek zwrotu środków z dotacji. W takim przypadku warto rozważyć przekształcenie JDG w spółkę z o.o., ponieważ w tym przypadku spółka pod względem prawnym stanowi kontynuację uprzedniej JDG.

Odpowiedzialność

Odpowiedzialność za zobowiązania JDG to jeden z elementów, który dość mocno różni poszczególne tryby zmiany formy działalności z JDG na sp. z o.o.

Przekształcenie w tym przypadku może być instrumentem pozwalającym na odcięcie się w pewnym stopniu jako osoba fizyczna od potencjalnych i niekiedy od istniejących zobowiązań z działalności gospodarczej. Podstawą są tu przepisy ksh, wskazujące że przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność podlegającą przekształceniu, odpowiada solidarnie ze spółką przekształconą za zobowiązania przedsiębiorcy przekształcanego związane z prowadzoną działalnością gospodarczą powstałe przed dniem przekształcenia, przez okres trzech lat, licząc od dnia przekształcenia. Liczy się w tym przypadku chwila wytoczenia pozwu dochodzącego danego roszczenia.

Takich możliwości nie daje wniesienie aportu, ani stopniowe przenoszenie składników majątkowych na spółkę. W przypadku wniesienia przedsiębiorstwa do spółki, spółka będzie odpowiadała za zobowiązania przedsiębiorcy związane z przedsiębiorcą. W przypadku przenoszenia majątku, co do zasady spółka nie odpowiada za zobowiązania przedsiębiorcy.

Podatki

Bardzo korzystne zasady opodatkowania wiążą się z przekształceniem JDG w spółkę, ponieważ jest ono neutralne podatkowo zarówno w podatku PIT jak i VAT.

Wniesienie aportem przedsiębiorstwa jako całości lub jego zorganizowanej części, jest wolne od podatku PIT, jednakże opodatkowanie następuje w chwili zbycia udziałów objętych za aport. Podobnie, zbycie przedsiębiorstwa nie jest przedmiotem opodatkowania VAT.

Najbardziej kłopotliwe jest w tym zakresie sukcesywne przenoszenie składników majątkowych  z JDG do spółki. Przy zbyciu składników majątkowych przedsiębiorca osiąga przychód, spółka zaś rozlicza koszty lub amortyzację. Podobnie, tego rodzaju transakcje opodatkowane są co do zasady podatkiem VAT. W tym przypadku też, należy pamiętać że transakcje między JDG a spółką muszą mieć charakter realny, stąd konieczność uwzględnienia źródła finansowania konkretnych zakupów po stronie spółki.

Ciekawa różnica zachodzi również w zakresie opodatkowania samej spółki. Spółka powstała przez przekształcenie, nie może korzystać z tzw. estońskiego CIT.

Z kolei, spółka powstała w wyniku przekształcenia oraz taka, w której aportem wniesiono przedsiębiorstwo lub inne istotne składniki majątkowe, nie może skorzystać z preferencyjnej, 9% stawki CIT w roku, w którym dokonano przekształcenia/wniesiono aport oraz w roku następnym.

Trzy opcje, a w każdej różne możliwości i różne ryzyka. Ty znasz najlepiej swoją firmę i wiesz, czego potrzebujesz. Ja, jako prawnik mogę zasugerować Ci, która opcja będzie dla Ciebie optymalna. Zadzwoń a umówimy się na konsultację w tej sprawie.

Dlaczego o tym piszę? Bo chcę, żebyś jak najlepiej mógł przeprowadzić zmianę której potrzebuje Twoja firma. Nie zawsze podpowiedzi znajomych, czy księgowej będą w 100% trafne. To, co sprawdza się w jednym biznesie nie koniecznie sprawdzi się w Twoim. Chciałbym, abyś o tym wiedział, aby później móc jak równy z równym zmierzyć się z wyzwaniami biznesu. Jeśli potrzebujesz pomocy w doborze formy prowadzenia działalności, zapraszam do kontaktu!

Sprawdź też w jaki inny sposób mogę pomóc Ci w prowadzeniu biznesu – kliknij tutaj!

Dziękuję, że przeczytałeś ten artykuł. Jeśli uznałeś go za przydatny, polub naszą stronę na fb. W ten sposób więcej przydatnych informacji będziesz miał pod ręką, a innym pomożesz dotrzeć do naszych treści. Dzięki 😊

© 2024, Łukasz Gilewicz. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie za zgodą Autora, z podaniem źródła. Wszelkie informacje zawarte w artykułach nie stanowią porady prawnej, a jedynie pogląd autora. Kancelaria Radcy Prawnego Łukasz Gilewicz nie ponosi odpowiedzialności za ich zastosowanie. Udzielenie porady prawnej lub wydanie opinii prawnej wymaga zapoznania się z indywidualną sprawą. W celu uzyskania porady prawnej lub opinii prawnej, prosimy o kontakt z Kancelarią.